Krävande företagsledning

När handboken inte räcker till

Rolf Andersson, Tommy Bergkvist, Lars Bruzelius, Carsten Dahlman, Ulf Lundahl, Göran Åkesson

Publisher: Liber, 1982, 224 pages

ISBN: 91-38-06663-7

Keywords: Business Development

Last modified: April 16, 2021, 10:43 p.m.
 • Hur får man ut något av sin FoU-verksamhet? Vilka synsätt och hjälpmedel krävs för att ställa rätt krav och utvärdera FoU-verksamheten?
 • Hur analyserar man stratgiskt sin position i en framväxande ny bransch?
 • Hur löser företagsledningen affärsutvecklingsprobelm i mognande basindustrier?
 • Hur får man teknologier i nya framväxande branscher snabbare kommersiella?
 • Hur genomför man framgångsrikt internationella projektaffärer?

Det här är exempel på speciellt krävande ledningsproblem som blivit alltmer aktuella under de senaste åren. Den traditionella managementlitteraturen ger begränsad vägledning åt dessa.

Sex SIAR-konsulter ger i boken recept på hur företagen kan hantera problem i de speciellt krävande innovations- och mognadsfaserna. Författarna visar också, i form av ett stort antal verkliga fall, hur och varför olika företag lyckats eller misslyckats med att lösa de strategiska problemen,

Ett genomgående tema är hur företagsledningen kan utnyttja omorganisation av det egan företaget för att förändra affärsfokus eller aktivt verka för omstrukturering av branschen i syfte att förändra den strategiska positionen.

  1. Krävande företagsledning
   • Produktlivscykeln som utgångspunkt i företagets utvecklingsförlopp
   • Branschens utveckling beskriver också företagets affärsmässiga situation
   • Företagsledning under stor osäkerhet
   • Ledningsproblem i intermedära respektive basteknologibaserade företag är olika
   • Blockens uppläggning och innehåll
 • Block I Utveckling av basteknologiföretag
  1. Hur man får ut något av sin forskning och utveckling
   • Innovationsverksamheten
   • FoU-verksamhetens roll i företaget
   • Några (van)föreställningar om utvecklingsverksamhet
   • Strategisk FoU
   • Affärsstödjande FoU
   • Genombrotts-FoU
   • Pejlande FoU
   • Från pejlande FoU till genombrotts-FoU
   • Tekniskt genombrott men inga affärer
   • Några organisatoriska modeller för utvecklingsverksamheten
   • Hur skall man organisera för effektiv FoU?
   • Sammanfattning
  2. Utvecklingsbolag som instrument för affärsutveckling
   • Varför skapades utvecklingsbolag?
   • Utvecklingsbolag ä,r olika
   • Några normativa slutsatser
  3. Att bedriva affärsutveckling i en bransch som är i dynamisk framväxt
   • Problemet
   • Några utgångspunkter för strategiutvecklingen
   • Kritiska element i en branschutvecklingsprocess
   • Den drivkraftsskapande fasen — när utvecklingen kommer igång
   • Genombrottsfasen — kritiska processer för att åstadkomma genombrottet
   • Hur gör man en strategisk positionsanalys i en bransch som inte finns?
   • Strategisk position gentemot den egna organisationen
   • Strategisk position i den framväxande branschen
   • Strategisk position gentemot den etablerade branschen
   • Sammanfattning av checklistan
 • Block II Det mogna basteknologiföretaget
  1. Affärsutveckling genom att organisera branschen
   • Vad kännetecknar en mogen utvecklingssituation?
   • Mogna utvecklingssituationer kan innehålla olika företagsledningsproblem
   • Organisation som en defensiv respektive offensiv åtgärd
   • Tio goda råd för att lyckas med en branschorganisering
  2. Utvecklingsmöjligheter för företag i den mogna fragmenterade situationen
   • Traditionella strukturbegrepp i fragmenterade branscher
   • Mot en alternativ modell för strategisk problemlösning
   • Desorganisera branschen
   • Periferiföretagen som förebild
   • Organisera kunderna
   • Organisera leverantörerna
   • Organisera kunder och leverantörer
   • Utnyttja strukturella ineffektiviteter i branschen
   • Ledningsproblem och strategier för företag i fragmenterade situationer
  3. Affärsutveckling i krisföretag
   • De använda illustrationsfallen — en presentation
   • Varför hamnar företag i kris?
   • Affärsutvecklingsverksamheten i krisföretag — några vanliga myter
   • Att förändra ett företag
   • Tio ytgångspunkter för att öka framgången i krisföretags affärsutvecklingsverksamhet
 • Block III Det intermediära företaget
  1. Det intermediära företaget
   • Varvet som utgångspunkt
   • Den intermediära rollen
   • Det intermediära företagets utvecklingsmodell
   • Det intermediära företagets konkurrenter
   • Utvecklingsfällor för det intermediära företaget
   • Sammanfattning
  2. Projektaffärer
   • Från produkter till projekt
   • Olika drivkrafter för att utveckla projektaffärer
   • Sammanfattning
  3. Erfarenheter av ledning av intermediära företag
   • Verka på mer än ett applikationsområde
   • Satsa på tillförlitlighet
   • Sträva efter och bevara flexibilitet
   • Förstå och förutse konjukturcykler respektive strukturförändringar
   • Optimera samspelet mellan risk, resultat och finansiella strömmar
   • Sammanfattning

Reviews

Krävande företagsledning

Reviewed by Roland Buresund

Bad ** (2 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 10:43 a.m.

An old book designed by a committee. It isn't even of historical interest.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required