Organisationsteori och teknokratiskt medvetande

En kritisk studie om rationalitet, ideologi och förutsättningarna för arbetslivets humanisering

Mats Alvesson

Publisher: Natur och Kultur, 1983, 231 pages

ISBN: 91-27-01265-4

Last modified: May 21, 2007, 2:29 a.m.

I denna bok behadlas förhållandet individ —arbete — organisation både ur ett arbetslivsforsknings- och företagsledningspersktiv. Dessa båda perspektiv ställs mot varandra. Olika teorier om arbetets utveckling, psykiska hälsa i arbetet, motivation och organisation diskuteras och kritiseras. Vidare görs en granskning av ideologier om arbetsliv och organisationer samt av förhållandert vetenskap — ideologi i organisationsteorin.

Frankfurtskolans kritiska teori och Bravermans klassiska bok Arbete och monopolkapital är viktiga inspirationskällor och utgångspunkter för boken, som avslutas med en skiss till en Frankfurtinspirerad, kritisk organisationsteori.

 • Inledning
  • Problem
  • Syfte
  • Utgångspunkter
  • Uppläggning
 1. Metateoretiska och metodologiska utgångspunkter
  • Kritisk teori I: Frankfurtskolan
   • Om Frankfurtskolans kritikbegrepp
   • Frankfurtskolans forskningsinriktning
   • Om Frankfurttraditionens aktualitet
  • Kritisk teori II: Det humanistiska paradigmet
   • Vetenskapsteoretisk dimension
   • Samhällsteoretisk dimension
   • Burrells & Morgans samhällsvetenskapliga paradigm
  • Kritisk organisationsteori enligt Burrell & Morgan
  • Kritisk samhällsvetenskap enligt J Israel
  • Min ansats
  • Om tolkningsnivåer
  • Problem — syfte — metod
  • Den kritiska ansatsen och empirisk/analytisk kunskap
  • Sammanfattning
 2. Arbetsvillkor i det moderna samhället
  • Bravermans tes
  • Några undersökningsresultat av det svenska arbetslivet
  • Bedömning av dekvalificeringstesen
  • Braverman och Simon
  • Kritik av Braverman
  • Slutsats
 3. Arbetets betydelse för individen
  • Begreppet psykisk hälsa
  • Arbetsförhållanden och psykisk hälsa
  • Organisationens betydelse
  • Om psykisk och fysisk hälsa
  • Arbetssituation och livssituation
  • En kritisk reflektion
 4. Personlighet, anpassning och organisation
  • Personlighet och organisation
  • Personligheten: Att vara eller att bli
  • Självförverkligande i relationistisk mening
  • Anpassning och personlighetspåverkan
  • God anpassning och effektivitet
  • Summering
 5. Arbetstillfredställelse och motivation
  • Förhållandet mellan arbetstillfredställelse och motivation
  • Humaistisk och behavioristisk motivationspsykologi
  • Om "självförverkligandets" betydelse
  • En integrerad motivationsteori
  • Arbetslivets utarmning och motivationsproblem
 6. Organisationsteorier och arbetsförhållanden
  • Scientific Management
  • Organisationsutveckling (OU)
  • Socioteknik
  • En skenbar motsägelse
  • Olika organisationsteorier för olika arbeten och olika funktioner
  • Organisationsprinciper och organisationshierarki
  • Motståndet mot arbetets humansiering
  • Sammanfattning
 7. Organisationsteori och ideologi
  • Social ordning och ideologi
  • Om teorier som ideologiska svar på problem i en materiell samhällsutveckling
  • Företagsledning och ideologi
   • Ökat behov av ideologi?
   • Om företagsledningsideologi
  • Organisationsteori och ideologi
  • Organisationsteori och ideologi: några exempel
   • Simon och rutinisering
   • Drucker och företagsledningens betydelse
   • Makt och altruism
   • Om normer i företagsledningslitteraturen
   • Schein, organisationer och de anställdas behov
   • Kommentarer till Simon, Drucker och Schein
  • Pluralistisk organisationsteori
  • Sammanfattningar och slutsatser
   • Diskussion
   • Slutsatser
   • Om tolkningsnivåer
 8. Arbetsliv och teknologisk rationalitet
  • Ett "sjukt" arbetsliv?
  • Rationalitetsproblemet
  • Marcuse, Habermas och den teknologiska rationaliteten
  • Organisationsteori som den teknologiska rationalitetens försvar
  • Fackföreningar och teknologisk rationalitet
  • Kan ett samhälle bli bättre än dess arbetsliv?
 9. Mot en kritisk Ortganisationsteori
  • Kritik av den dominerande organisationsteorin
  • Ett par exempel på kritiska ansatser
  • Sex teser för en kritisk organisationsteori
  • Diskussion

Reviews

Organisations Teori och Teknokratiskt Medvetande

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:16 a.m.

Surprisingly, this is a pretty decent effort. Worth reading.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required