Styrelsearbete i små företag

Thomas Nielsen, Per Lekvall

Publisher: Ekerlids, 1998, 159 pages

ISBN: 91-88594-53-X

Keywords: Board of Directors

Last modified: June 16, 2019, 11:48 a.m.

Styrelsearbete i små företag är en bok riktad till dig som är ägare, styrelseledamot eller ledare av små företag. Den beskriver hur ett litet företag kan utnyttja en kompetent och aktiv styrelse.

Du får konkreta råd som hjälper dig att komma igång med styrelsearbetet, tips för rekrytering av styrelseledamöter och hur du aktiverar en slumrande styrelse. Boken beskriver styrelsens vardag och ger dig också en tydlig beskrivning av de lagar du behöver kunna. Boken innehåller exempel på hur styrelsearbetet kan läggas upp med bl a förslag till årsarbetsplan.

 • Kapitel 1 Nyttan av en aktiv styrelse
  • Styrelsen i det lilla ägarledda företaget
  • När behövs en aktiv styrelse?
  • Från papperstiger till aktiv styrelse
   • Kompetensbehov i styrelsen
   • Styrelsens styrande roll
   • Olika styrelsetyper
 • Kapitel 2 Bredda styrelsens kompetens
  • När är det dags att bredda styrelsen?
   • Det lilla försörjningsföretaget
   • Det direktstyrda företaget
   • Företaget i tllväxt
  • Bygg kompetens och arbetsgemenskap
  • Mjukstarter och styrelseliknande former
   • Mentor
   • Adjungerad
   • Styrelseliknande former
 • Kapitel 3 Aktivera styrelsearbetet
  • Den slumrande styrelsen
  • Förbättrade arbetsformer
  • Byte av lagmedlemmar
  • Vitaminenjektion
 • Kapitel 4 Vad säger lagen?
  • De fyra bolagsorganen
   • Bolagsstämma
   • Styrelse
   • Verkställande direktör
   • Revisor
  • Ordförande
  • Aktiebolagslagens innehåll
  • ABL kapitel 8: Bolagets ledning
   • §1 Antal styrelseledamöter. Inval i styrelsen
   • §2 Utträde ur styrelsen
   • §3 Verkställande direktör
   • §4 Vem får vara VD eller styrelseledamot?
   • §5 Eget aktieinnehav i företaget
   • §6 Styrelsens och VD:s uppgifter
   • §7 Information om koncernförhållande
   • §8 Styrelseordförande, styrelsesammanträde och protokoll
   • §9 Styrelsebeslut
   • §10 Jäv
   • §11 Firmateckning
   • §12 VDs firmateckningsrätt
   • §13 Principen om aktieägares likställighet
   • §14 Kompetensöverskridande av bolagets ställföreträdare
   • §15 Registreringsanmälan
  • Andra lagar
   • Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda
   • Skattelagar
   • Miljölagstiftning
   • Lag om årsredovisning
   • Konkurrenslagen
   • Andra lagar
 • Kapitel 5 Styra och kontrollera
  • Att finna rätt balans
  • Styrelsen som strategisk resurs
   • Affärsidé
   • Mål
   • Strategi
  • Från styrning till genomförande
  • Styrning förutsätter uppföljning
  • Kontrollera väsentligheter
   • Löpande kontroll på varje styrelsemöte
   • årlig kontrollgenomgång
   • VDs anställningsvillkor
   • Kontroll vid behov
  • Reagera och agera i tid
 • Kapitel 6 Styrelsens vardag
  • Styrelsens arbetsmetod
   • Möts för att arbeta
   • Kollektivt beslutsfattande
  • Årsarbetsplan
   • Bokslutssammanträde
   • Marknadssammanträde
   • Konstituering
   • Teknik- och produktionssammanträde
   • Strategisammanträde
   • Budgetsammanträde
  • Förberedelser av styrelsemötet
   • Kallelse
   • Dagordning
   • Styrelseordförande och VD stämmer av
   • Kommentarer till dagordningen
  • Genomförande av styrelsemötet
   • Giltigt möte
   • Mötesteknik
  • Mellan styrelsemötena
   • Protokoll
   • VD-brev
   • Löpande omvärldsbevakning
 • Kapitel 7 Att jobba som styrelseledamot
  • Styrelseledamotens rättsliga ställning
  • Styrelseledamotens skilda roller
   • Strateg
   • Omvärldsbevakare
   • Initiativtagare
   • Kravställare
   • Sparringpartner
   • Stimulerare
   • Förmedlare av kontakter och affärer
  • Tre kategorier av styrelseledamöter
  • Rollspelet i styrelsen
   • Rollen som ägare och styrelseledamot
   • Rollen som styrelseordförande
   • Rollen som extern styrelseledamot
   • Rollen som arbetstagarrepresentant
 • Kapitel 8 Revisorn – kontrollant och rådgivare
  • Det fjärde bolagsorganet
   • Granskning av räkenskaper och förvaltning
   • Revisorns rapporter
   • Vem får vara revisor?
   • Revisorsjäv
   • Tystnadsplikt
   • Mandattid
   • Arvoden
   • Minoritetsrevisor
   • Revisorns och styrelsens kontrollerande uppgifter
  • Revisorn som resurs för styrelsen
  • Revisorn som rådgivare åt ägare och VD
  • Val av revisor
 • Kapitel 9 Jäv, sekretess och etik
  • Jäv
   • Ställföreträdarjäv
   • Delikatessjäv
  • Speciella jävsituationer i ägarledda företag
  • Speciella jävsituationer för arbetstagarledamöter
  • Sekretess
  • Sekretess för arbetstagarledamöter
  • Etik i styrelsearbetet
   • Styrelsen visar vägen
   • Att hålla på sin integritet
   • Att inte förlita sig på andras initiativ
   • VD:s anställningsvillkor
   • Att sitta i goda vänners styrelse
 • Kapitel 10 När det blåser motvind
  • Nytt arbetssätt
   • Fokus
   • Tempo
   • Arbetsform
  • Likviditetskris
   • Slut på pengarna
   • På obestånd
   • Att förebygga och lösa krisen
  • Kapitalkris
   • Aktiekapitalet – långivarnas buffert
   • Kontrollbalansräkning
   • Fortsatt beslutsgång
   • Styrelsens ansvar
  • Skatter och avgifter
 • Läs och lär mera

Reviews

Styrelsearbete i små företag

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 12:59 p.m.

A good book that explains the basic tenents of board work in simple Swedish.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required