Affärsplanering 2nd Ed.

En handbok för nya tillväxtföretag

Thomas Kubr, Daniel Ilar, Heinz Marchesi, Johan Bergström, Johan Falk, Per-Nicklas Höglund, Magnus Terrvik, Fredrik Zetterlund

Publisher: Ekerlids, 2000, 245 pages

ISBN: 91-88595-76-5

Keywords: Business Plan

Last modified: June 16, 2019, 10:47 a.m.

Denna handbok beskriver hur du lägger den rätta grunden till ett nytt, innovativt och tillväxtstarkt företag genom att steg för steg ta dig från affärsidé till en komplett och övertygande affärsplan.

En väl genomarbetad affärsplan är ett av de viktigaste vertygen för att lyckas med ett nytt företag. Affärsplanen hjälper dig att testa av dina idéer, den hjälper dig och ditt team att träffa rätt och den är en förutsättning för att du skall kunna få nödvändig finansiering till det nya företaget. Efter respektive avsnitt följer checklistor som hjälper dig kontrollera att du uppfyller de viktigaste kraven.

Handboken är ursprungligen framtagen för deltagarna i Venture Cup, en affärsplantävling på initiativ av McKinsey & Company och i samarbete med flera universitet och högskolor. Den är emellertid användbar för alla som vill starta nya tillväxtbolag. Boken används också av flera riskkapitalbolag.

Jan Carlzon ger i bokens förord ytterligare perspektiv på tillväxtföretagande.

  • Förord
  • Förord till andra upplagan
  • Tack
  • Om denna handbok
 1. Etablera och utveckla tillväxtföretag
  • Framgångsfaktorer när man bildar företag
  • Ur investerarnas synvinkel
   • Företagsfinansiering med »venture capital«
  • Tre utvecklingsfaser vid bildandet av ett företag
   • Fas 1: Utveckla affärsidén
   • Fas 2: Utarbeta affärsplanen
   • Fas 3: Grundande av företag, inträde på marknaden och tillväxt
   • Lön för mödan
 2. Affärsidén — utveckling och framställning
  • Hur du kommer på en afärsidé …
  • … och hur du utvecklar den
   • Innovativa affärsidéer
   • Affärsinnovation
   • Tre sätt att presentera en affärsidé
  • Innehållet i en övertygande affärsidé
   • Kundnytta
   • Marknad
   • Affärsmodell
   • Checklista för affärsidén
  • Framställning av affärsidén
   • Tumregler för framställning av affärsidén
  • Exempel på affärsidé: Levande Böcker
 3. Affärsplanen
  • Affärsplanens struktur
   • Formell uppbyggnad av afförsplanen
  • Affärsplanens innehåll
   • Skriv kortfattat och uttrycksfullt
  1. Sammanfattning
  2. Affärsidén
   • Den attraktiva affärsidén
   • Skydda din affärsidé
    • Immaterialrättsligt skydd
    • Patent
    • Varumärkesskydd
    • Mönsterskydd
    • Upphovsrätt
    • Sekretessavtal
    • Snabbt genomförande
    • Exempel på immaterialrättsliga frågeställningar
   • Presentera din affärsidé
    • Checklista för affärsidén
  3. Ledningsgruppen
   • Ledningsgruppens egenskaper och betydelse
    • Utnyttja kompletterande kompetenser för att fördela arbetet
    • En rätt sammansatt grupp har trumf på hand
    • Kännetecken för en framgångsrik ledningsgrupp
    • Ledningsgruppen ur investerarens synvinkel
    • Vad tittar den professionella investeraren på?
   • Från ledningsgrupp till »dream team«
    • Gruppmedlemmarnas kunskapsprofil
   • Presentation av ledningsgruppen
    • Checklista för ledningsgruppen
  4. Marknadsplanen
   • Grundläggande delar i en marknadsplan
   • Marknad och konkurrens
    • Marknadens storlek och tillväxt
    • Hur du gör korrekta prognoser
    • Exempel på en prognos
    • Konkurrenssituation
   • Val av målmarknad
    • Kundsegmentering
    • Kriterier för kundsegmentering (exempel)
    • Val av målsegment
    • Positionering gentemot konkurrenterna
    • Vägen till framgångsrik positionering
    • Marknadsandel och försäljningsvolym
   • Marknadsstrategi
    1. Produkt
     • Produktegenskaper
    2. Pris
     • Prisstrategi
     • Vilket pris kan du begära?
     • Prissättning efter kundnytta
     • Att välja prisstrategi
     • Riktvärden för marginaler
    3. Plats
     • Distribution
     • Distributionskanal — vägen till kunden
    4. Promotion
     • Kommunikation med kunden
     • Riktvärden för reklamkostnader
     • Checklista för marknadsplanen
  5. Affärsssystem och organisation
   • Affärsssystemet
    • Generellt affärssystem
    • Från generella till specifika affärssystem
    • Fokus, fokus, fokus
   • Organisation
    • En slagkraftig organisation
    • Enkel organisation för ett företag i startfasen
    • Exempel på löner
    • Personalplanering
    • Värderingar
    • Exempel på värderingar och normer
    • Rätt plats
    • Riktvärden för kontors- och fabriksytor
   • »Make or buy« och partnerskap
    • Egentillverkning eller inköp
    • Partnerskap
    • Checklista för afärssystem och organisation
  6. Genomförandeplanen
   • Effektiv planering
    1. Dela upp uppgifterna i arbetspaket
    2. Fråga experterna
    3. Följ den kritiska linjen
    4. Minska riskerna
    • Varför är det viktigt med realistisk planering?
   • Möjliga konsekvenser av felaktig planering
    • Följderna av alltför optimistisk planering
    • Följderna av alltför pessimistisk planering
   • Hur presenterar du din genomförandeplan?
    • Exempel på övergripande tidsschema
    • Checklista för genomförandeplanen
  7. Lönsamhetsbedömning och finansiering
   • »Cash is king«
    • Ackumulerat kassaflöde
   • Finansieringsplaneringen i affärsplanen
   • Redovisningens grunder
   • Resultaträkningen
    • Förklaringar till rubrikerna i resultaträkningarna
    • Exempel på enkla resultaträkningar
    • Resultaträkningens struktur i utvalda branscher (i %)
   • Balansräkningen
    • Förklaringar till rubrikerna i balansräkningen
    • Exempel på enkel balansräkning
    • Balansräkningens struktur i utvalda branscher (i %)
   • Operativt kassaflöde
    • Direkt beräkning av kassaflöde
    • Exempel på operativt kassaflöde
    • Exempel på indirekt beräkning av kassaflöde
    • Indirekt beräkning av kassaflöde utifrån resultat- och balansräkning
   • Finansieringskällor för nya företag
    • Finansieringskällor under olika utvecklingsstadier
    • Familjelån
    • Statligt stöd
    • Hypotekslån
    • Leasing
    • Banklån
    • Venture capital
    • Privata investerare (»Business Angels«)
    • De viktigaste finansieringskällorna
    • Beräkning av avkastning för investeraren
    • Checklista för lönsamhetsbedömning och finansiering
  8. Risker
   • Identifiera riskerna
    • Exempel på risker
   • Känslighetsanalys
    • Ackumulerade kassaflöden — olika scenarier
    • Checklista för risker
  • Exempel på affärsplan: Levande Böcker
   • Förord
   • Levande Böckers affärsplan
   • Hur bedömer riskkapitalbolag denna affärsplan?
    • Synpunkter från Affärsstrategerna
    • Synpunkter från Innovationskapital
  • Hur gick det sen?
   • Levande Böckers uppgift (Mission Statement)
 4. Värdering av det nya företaget och förhandlingar med investerare
  • Olika intressen
   • Ledningsgruppens intressen
   • Investeraren intressen
  • Vägen till avtalet
  • Värdering av företaget
   • Riskkapitalistens procedur
   • Uppskatta själv ditt företags värde
   • Jämförelser (Benchmarking)
   • Teoretiska värderingsmetoder
  • Beräkning av investerarens andel
  • Förhandlingen
  • Skaffa finansiering från ytterligare investerare
 • Appendix
   • Ordlista
   • Litteraturförteckning
   • Exempel på riskkapitalbolag i Sverige inriktade på tidiga faser
   • Patent- och varumärkesinformation
   • Användbara informationskällor
   • Övriga informationskällor
   • Internettjänster
   • Ytterligare information via Internet
   • Affärsplantävlingen Venture Cup

Reviews

Good and bad...

Reviewed by Roland Buresund

Disappointing *** (3 out of 10)

Last modified: May 30, 2007, 7:12 a.m.

A good book that sometimes are too shallow…

Certain details can only be found in this book, which includes practical advice on how to write a business plan that will be presented to VCs. On the other hand, certain topics are extremely simplified, so as to be utterly useless.

Don't expect to get any strategical advice from this book, as the authors seems to be unaware of such mundane things…

In short, it promises more than it delivers, even if there are gems in it.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required