MBA på en helg

Det viktigaste du behöver veta och lite till

Docendo

Publisher: Docendo, 2005, 271 pages

ISBN: 978-91-7207-880-2

Keywords: MBA

Last modified: Sept. 13, 2022, 6:01 p.m.

Det viktigaste du behöver veta och lite till.

Med den här boken försöker vi inte hävda att läsaren får kunskaper motsvarande den akademiska examen som kallas Master of Business Administration (MBA).

Vi vill däremot belysa de viktigare delarna i en MBA på ett lättbegripligt och överskådligt sätt. Syftet med boken kan också sägas vara, att på ett snabbt sätt få en god allmänbildning inom dessa strategiska områden ett slags helikopterperspektiv med andra ord. Boken består av fem delar som kan läsas oberoende av varandra.

I en MBA ingår också många andra ämnen som inte får plats här, redovisning, finansiell kunskap, företags- och nationalekonomi för att nämna några. Här har vi fokuserat på de mjuka delarna som vi tycker är viktiga att plocka ur en MBA.

 1. Ledarskap fortsättning
  1. Introduktion
   1. Målsättningar
   2. Disposition
   3. Materialets utformning
  2. Ledare eller bara chef?
   1. Vad är gott ledarskap?
   2. Att utveckla sitt ledarskap
   3. Sammanfattning
  3. Ledaren, värderingarna, etiken och moralen
   1. Värderingsförändringar
   2. Ledaren och värderingarna
   3. Etik och moral
   4. Sammanfattning
  4. Att utveckla ditt ledarskap
   1. Studera förebilder
   2. Pröva nya metoder
   3. Utvärdera ditt ledarskap
   4. Genomföra medarbetarsamtal
   5. Använd chefsgruppen
   6. Pröva mentorskap
   7. Ta läraruppdrag
   8. Skaffa dig utbildning
   9. Sammanfattning
  5. Att leda i förändring
   1. Förändring och tröghet
   2. Olika sätt att reagera på förändringar
   3. Motstånd mot förändringar — försvarsmekanismer
   4. Konflikter
   5. Sammanfattning
  6. Att utveckla verksamheten
   1. Ledare — förändringsledare
   2. Tanken — bilden — styr
   3. Att utveckla produkter och produktmetoder
   4. Att utveckla en organisation
   5. Att utveckla medarbetare
   6. Ledarens visioner — morgondagens verklighet
   7. Sammanfattning
  7. Ledaren och strategierna
   1. En begreppshierarki
   2. Ledaren och strategierna
   3. Sammanfattning
  8. ”Flit, nit och glädje!”
  9. Sammanfattning
  10. Fördjupningslitteratur
  11. Bilagor
   1. Bilaga 1: Om ledarskap
   2. Bilaga 2: Att ge återkoppling
 2. Stress- och konflikthantering för chefer, I
  1. Introduktion
   1. Målsättningar
   2. Disposition
   3. Materialets utformning
  2. Det är måndag morgon
  3. Vad är stress?
   1. Stress
   2. Stressorer och stressreaktion
   3. Psykologiska aspekter på stress
   4. Stress och hormoner
   5. Stressprofiler
   6. Stress — manligt — kvinligt
   7. Stress och fysiska symptom
   8. Stress och mentala symptom
   9. Stress och konflikter
   10. Sammanfattning
  4. Konflikter
   1. Konflikter — några utgångspunkter
   2. Typer av konflikter
   3. Orsaker till konflikter
   4. Tecken på konflikter
   5. Individen och konflikter
   6. Sammanfattning
  5. Att lära sig hantera stress
   1. Stress — en del av livet
   2. Lustfyllda utmaningar
   3. Program för stresshantering
   4. Vad är det som stressar dig?
   5. Hur reagerar du under stress?
   6. Att gå till roten med det onda
   7. Att mildra stressens verkningar
   8. Sammanfattning
  6. Att hantera konflikter
   1. Några utgångspunkter
   2. Konfliktlösningsmetoder
   3. Konfliktlösningsmodell
   4. Sammanfattning
  7. Konstruktiv återkoppling
   1. Återkoppling och stress
   2. Återkoppling och konflikthantering
   3. Att ge återkoppling
  8. Sammanfattning
  9. Fördjupningslitteratur
 3. Affärsplanen
  1. Introduktion
   1. Målsättningar
   2. Disposition
  2. Varför affärsplanering?
   1. Motiv
   2. Vad innehåller affärsplanen
  3. Så här startar du arbetet med affärsplanen
   1. Organisation av arbetet
   2. Planeringen
   3. Deltagare — ansvar
   4. Sammanfattning
  4. Affärsplanens struktur och innehåll
   1. En grov struktur
  5. Kreativitet och visionärt tänkande
   1. Hur kan man kombinera kreativitet och strategy?
   2. Affärsutveckling
   3. Sammanfattning
  6. Affärsplanens faser — mognadsgrad
   1. Några vanliga "problem"
   2. Acceptans och mognad
  7. Omvärlden och strategier
   1. Typstrategier — olika riktningar (In search of excellence)
   2. Porterskolan
   3. Mintzbergskolan
   4. BCG-matrisen (Boston Consulting Group)
  8. Handlingsutrymmet
   1. Företagets situation
   2. Strategiska beslutsområden
   3. Strukturerad informationsinhämtning
   4. Planerad Business Intelligence för företag
  9. Uppföljning
   1. Formulering av affärsplanen — sammanställning
   2. Uppföljning av förändringar som påverkar strategin
 4. Marknadsanalys
  1. Introduktion
   1. Målsättningar
   2. Disposition
  2. Inledning
   1. Vad är en marknad?
   2. Några viktiga begrepp
  3. Varför analysera marknaden?
   1. Företaghets beslutsproblem
   2. Beslutsanalys
  4. Hur du skaffar dig information om marknaden
   1. Interna källor
   2. Externa källor
   3. Viktigt vid uppläggning av ett system för marknadsinformation
  5. Källor för marknadsinformation
   1. Olika typer av extern information 
   2. Kontinuerlig information
   3. Speciell information
   4. Databaser
  6. Hur du köper marknadsundersökningar
   1. Utbudet på marknaden
   2. Krav på beställaren
   3. Krav på undersökaren
   4. Exempel
  7. Regler och normer för marknadsundersökningar
   1. Etiska värderingar
   2. ESOMAR:s internationella regler
   3. Datalagen
  8. Sammanfattning
  9. Övningsexempel
 5. Affärsmål, strategi och medel
  1. Introduktion
   1. Målsättningar
   2. Disposition
  2. Introduktion till mål- och strategiarbete
   1. Mål som styrmedel
   2. Att sätta mål
   3. Uppföljning av mål
   4. Strategier
   5. Resurser
   6. Affärsidén, målen och strategierna
  3. Affärsmålets byggstenar
   1. Målhierarkin
   2. Personliga mål
   3. Visionära mål
   4. Strategiska mål
  4. Strategier
   1. Porterskolan
   2. Mintzbergskolan
   3. BCG-matrisen (Boston Consulting Group)
   4. Lärande organisation
   5. LOTS — strategisk utveckling i företag
   6. Marknadssegmentering och positionering som strategiverktyg
   7. Analysverktyg
  5. Företagets resurser
   1. Effektiv resursanvändning
   2. Affärsmannaskapet
   3. Livslångt lärande
  6. Sammanfattning

Reviews

MBA på en helg

Reviewed by Roland Buresund

Mediocre **** (4 out of 10)

Last modified: Sept. 16, 2022, 1:52 p.m.

Well, the book makes it clear that the title is a bit misleading, so in that respect it is OK.

Unfortunately, it doesn't contain a lot of info, and the few tidbits that exists are disorganized.

You won't miss anything if you don't read this.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required